สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
3.94
0.12
0.96
1.08
24.30%
27.36%
รายจ่ายภาพรวม
10
3.94
0.12
0.96
1.08
24.30%
27.36%
×