ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
27
449.45
0.00
397.79
397.79
88.50%
88.50%
รายจ่ายลงทุน
50
20.90
5.03
15.87
20.90
75.91%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
77
470.35
5.03
413.65
418.69
87.94%
89.01%
×