ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
27
448.71
0.59
350.90
351.50
78.20%
78.33%
รายจ่ายลงทุน
50
20.90
5.03
15.87
20.90
75.91%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
77
469.61
5.63
366.77
372.40
78.10%
79.29%
×