ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
332.98
0.00
115.63
115.63
34.72%
34.72%
รายจ่ายภาพรวม
18
332.98
0.00
115.63
115.63
34.72%
34.72%
×