สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
18.44
0.58
13.84
14.42
75.06%
78.21%
รายจ่ายลงทุน
20
1.80
0.15
1.64
1.79
91.33%
99.53%
รายจ่ายภาพรวม
32
20.24
0.73
15.48
16.21
76.51%
80.11%
×