สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
10.24
0.00
1.64
1.64
16.06%
16.06%
รายจ่ายภาพรวม
9
10.24
0.00
1.64
1.64
16.06%
16.06%
×