สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
6.75
0.00
5.18
5.18
76.69%
76.69%
รายจ่ายลงทุน
5
3.23
3.23
0.00
3.23
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
16
9.99
3.23
5.18
8.41
51.85%
84.24%
×