สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.99
0.00
1.31
1.31
32.74%
32.74%
รายจ่ายภาพรวม
9
3.99
0.00
1.31
1.31
32.74%
32.74%
×