สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.26
0.00
0.92
0.92
72.90%
72.90%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.26
0.00
0.92
0.92
72.90%
72.90%
×