สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.26
0.00
0.07
0.07
27.68%
27.68%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.26
0.00
0.07
0.07
27.68%
27.68%
×