สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.25
0.00
0.61
0.61
26.85%
26.85%
รายจ่ายลงทุน
1
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.31
0.00
0.61
0.61
26.21%
26.21%
×