สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
4.60
0.06
3.84
3.89
83.32%
84.53%
รายจ่ายลงทุน
219
595.94
268.65
176.16
444.81
29.56%
74.64%
รายจ่ายภาพรวม
225
600.54
268.71
180.00
448.71
29.97%
74.71%
×