สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
3.54
0.06
0.72
0.78
20.36%
22.15%
รายจ่ายภาพรวม
4
3.54
0.06
0.72
0.78
20.36%
22.15%
×