สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
11.31
0.02
6.79
6.80
60.01%
60.14%
รายจ่ายลงทุน
7
0.94
0.00
0.94
0.94
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
19
12.25
0.02
7.72
7.74
63.07%
63.19%
×