สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
7.28
0.05
1.51
1.55
20.72%
21.35%
รายจ่ายภาพรวม
11
7.28
0.05
1.51
1.55
20.72%
21.35%
×