สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
2.20
0.06
0.68
0.75
31.06%
33.89%
รายจ่ายภาพรวม
4
2.20
0.06
0.68
0.75
31.06%
33.89%
×