เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
33.90
0.21
32.11
32.32
94.72%
95.34%
รายจ่ายลงทุน
10
2.01
0.00
1.96
1.96
97.51%
97.51%
รายจ่ายภาพรวม
25
35.91
0.21
34.07
34.29
94.88%
95.46%
×