เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
11.05
0.00
8.82
8.82
79.77%
79.77%
รายจ่ายภาพรวม
9
11.05
0.00
8.82
8.82
79.77%
79.77%
×