สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
2.91
0.02
2.26
2.28
77.65%
78.34%
รายจ่ายลงทุน
1
0.88
0.00
0.88
0.88
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
17
3.80
0.02
3.15
3.17
82.86%
83.39%
×