สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
2.40
0.00
0.43
0.43
18.14%
18.14%
รายจ่ายภาพรวม
11
2.40
0.00
0.43
0.43
18.14%
18.14%
×