สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
2.56
0.00
2.03
2.03
79.10%
79.10%
รายจ่ายลงทุน
2
0.38
0.00
0.38
0.38
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
2.94
0.00
2.40
2.40
81.77%
81.77%
×