สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.60
0.00
0.39
0.39
24.46%
24.46%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.60
0.00
0.39
0.39
24.46%
24.46%
×