สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
3.72
0.10
2.69
2.80
72.45%
75.18%
รายจ่ายลงทุน
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
16
4.57
0.10
3.54
3.65
77.57%
79.79%
×