สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
3.71
0.10
2.58
2.69
69.58%
72.31%
รายจ่ายลงทุน
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
16
4.56
0.10
3.43
3.54
75.24%
77.46%
×