สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
3.35
0.00
0.30
0.30
8.92%
8.92%
รายจ่ายภาพรวม
14
3.35
0.00
0.30
0.30
8.92%
8.92%
×