สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
2.09
0.00
1.62
1.62
77.90%
77.90%
รายจ่ายภาพรวม
17
2.09
0.00
1.62
1.62
77.90%
77.90%
×