สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
1.32
0.00
0.33
0.33
25.17%
25.17%
รายจ่ายภาพรวม
10
1.32
0.00
0.33
0.33
25.17%
25.17%
×