สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.18
0.00
0.09
0.09
50.94%
50.94%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.18
0.00
0.09
0.09
50.94%
50.94%
×