สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
6.10
0.11
5.07
5.18
83.05%
84.79%
รายจ่ายลงทุน
16
1.31
0.00
1.23
1.23
93.81%
93.81%
รายจ่ายภาพรวม
29
7.42
0.11
6.30
6.41
84.96%
86.38%
×