สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
6.31
0.00
5.21
5.21
82.56%
82.56%
รายจ่ายลงทุน
16
1.23
0.00
1.23
1.23
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
30
7.54
0.00
6.44
6.44
85.41%
85.41%
×