สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
3.69
0.00
0.97
0.97
26.19%
26.19%
รายจ่ายภาพรวม
7
3.69
0.00
0.97
0.97
26.19%
26.19%
×