สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
109.83
0.00
84.02
84.02
76.50%
76.50%
รายจ่ายภาพรวม
23
109.83
0.00
84.02
84.02
76.50%
76.50%
×