สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
29
7.67
0.01
5.67
5.68
73.90%
74.07%
รายจ่ายลงทุน
2
0.90
0.00
0.15
0.15
16.47%
16.47%
รายจ่ายภาพรวม
31
8.57
0.01
5.82
5.83
67.88%
68.03%
×