สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
28
4.71
0.00
2.64
2.64
56.07%
56.07%
รายจ่ายลงทุน
2
0.90
0.00
0.15
0.15
16.47%
16.47%
รายจ่ายภาพรวม
30
5.60
0.00
2.79
2.79
49.72%
49.72%
×