สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
8.84
0.00
6.77
6.77
76.64%
76.64%
รายจ่ายภาพรวม
8
8.84
0.00
6.77
6.77
76.64%
76.64%
×