ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
8.29
0.00
7.19
7.19
86.64%
86.64%
รายจ่ายลงทุน
5
2.88
1.47
0.07
1.54
2.37%
53.43%
รายจ่ายภาพรวม
17
11.17
1.47
7.25
8.72
64.92%
78.08%
×