ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
5.44
0.00
1.21
1.21
22.27%
22.27%
รายจ่ายภาพรวม
8
5.44
0.00
1.21
1.21
22.27%
22.27%
×