สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
40
130.82
0.00
118.60
118.60
90.65%
90.65%
รายจ่ายลงทุน
170
55.87
22.85
29.92
52.77
53.54%
94.45%
รายจ่ายภาพรวม
210
186.69
22.85
148.52
171.37
79.55%
91.79%
×