สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
39
125.21
0.00
114.32
114.32
91.30%
91.30%
รายจ่ายลงทุน
170
56.83
17.89
29.92
47.80
52.64%
84.12%
รายจ่ายภาพรวม
209
182.04
17.89
144.24
162.12
79.23%
89.06%
×