สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
20
51.49
0.03
35.31
35.33
68.57%
68.62%
รายจ่ายลงทุน
2
8.41
1.16
2.52
3.68
29.91%
43.74%
รายจ่ายภาพรวม
22
59.90
1.19
37.82
39.01
63.14%
65.13%
×