สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
38
152.55
0.00
137.49
137.49
90.12%
90.12%
รายจ่ายลงทุน
185
39.31
10.60
24.58
35.18
62.54%
89.50%
รายจ่ายภาพรวม
223
191.86
10.60
162.08
172.67
84.47%
90.00%
×