สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
19
67.01
0.00
43.85
43.85
65.43%
65.43%
รายจ่ายภาพรวม
19
67.01
0.00
43.85
43.85
65.43%
65.43%
×