สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
40
106.35
0.00
97.76
97.76
91.92%
91.92%
รายจ่ายลงทุน
146
33.00
0.43
30.99
31.41
93.88%
95.18%
รายจ่ายภาพรวม
186
139.35
0.43
128.75
129.18
92.39%
92.69%
×