สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
21
43.23
0.00
29.51
29.51
68.25%
68.25%
รายจ่ายภาพรวม
21
43.23
0.00
29.51
29.51
68.25%
68.25%
×