โรงเรียนผดุงนารี

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
19.52
0.00
19.44
19.44
99.55%
99.55%
รายจ่ายลงทุน
1
0.50
0.00
0.50
0.50
99.95%
99.95%
รายจ่ายภาพรวม
12
20.02
0.00
19.94
19.94
99.56%
99.56%
×