โรงเรียนผดุงนารี

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
7.14
0.00
7.14
7.14
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
5
7.14
0.00
7.14
7.14
100.00%
100.00%
×