โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
14.65
0.00
14.63
14.63
99.83%
99.83%
รายจ่ายลงทุน
1
2.87
2.01
0.86
2.87
29.91%
99.91%
รายจ่ายภาพรวม
10
17.52
2.01
15.49
17.50
88.37%
99.85%
×