โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
5.69
0.00
5.66
5.66
99.47%
99.47%
รายจ่ายภาพรวม
6
5.69
0.00
5.66
5.66
99.47%
99.47%
×