สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
43
159.22
0.00
147.99
147.99
92.94%
92.94%
รายจ่ายลงทุน
45
14.60
1.36
10.39
11.75
71.13%
80.43%
รายจ่ายภาพรวม
88
173.82
1.36
158.38
159.74
91.11%
91.89%
×