สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
45
165.47
0.05
151.48
151.53
91.54%
91.57%
รายจ่ายลงทุน
45
14.60
1.36
10.39
11.75
71.13%
80.43%
รายจ่ายภาพรวม
90
180.08
1.41
161.87
163.28
89.88%
90.67%
×