สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
20
68.84
0.00
51.24
51.24
74.42%
74.42%
รายจ่ายภาพรวม
20
68.84
0.00
51.24
51.24
74.42%
74.42%
×