โรงเรียนวาปีปทุม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
16.26
0.00
13.79
13.79
84.79%
84.79%
รายจ่ายลงทุน
1
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
16.66
0.00
14.19
14.19
85.16%
85.16%
×