โรงเรียนวาปีปทุม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
16.17
0.00
13.70
13.70
84.71%
84.71%
รายจ่ายลงทุน
1
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
16.57
0.00
14.10
14.10
85.08%
85.08%
×