วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
25.36
0.00
20.49
20.49
80.77%
80.77%
รายจ่ายลงทุน
1
3.47
3.47
0.00
3.47
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
28.83
3.47
20.49
23.96
71.05%
83.09%
×