วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
13.30
0.00
7.93
7.93
59.60%
59.60%
รายจ่ายภาพรวม
13
13.30
0.00
7.93
7.93
59.60%
59.60%
×