วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
12.74
0.00
8.74
8.74
68.65%
68.65%
รายจ่ายลงทุน
2
5.61
1.80
0.00
1.80
0.00%
31.97%
รายจ่ายภาพรวม
24
18.35
1.80
8.74
10.54
47.65%
57.43%
×