วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
6.49
0.03
1.30
1.33
19.97%
20.45%
รายจ่ายภาพรวม
15
6.49
0.03
1.30
1.33
19.97%
20.45%
×